Mirëmbajtjen e hapësirave publike-gjelbëruese

  • Home
  • Blog
  • Mirëmbajtjen e hapësirave publike-gjelbëruese

Dinamika e punëve në mirëmbajtjen e hapësirave publike-gjelbëruese po vazhdon nga njësia e mirëmbajtjes dhe njësisa e mbledhjës së mbeturinave. Kujdesi është duke vazhduar në mirëmbajtjen e lapidareve dhe varrezave të dëshmorëve. Puna është duke vazhduar pandërprerë në mirëmbajtjen e ndriçimit publik duke ju dhënë prioritet kërkesave të qytetarëve.

Fotografi nga terreni!

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *